Інноваційна діяльність

Інноваційна інфраструктура

Основними елементами інноваційної інфраструктури є технологічні парки, технополіси, інноваційні центри, інноваційні бізнес-інкубатори (бізнес-інкубатори),  небанківські фінансово-кредитні установи (регіональні відділення), інвестиційні (інноваційні, венчурні) фонди,  центри (відділи) комерціалізації об'єктів інтелектуальної, центри науково-технічної  та  економічної інформації,  наукові, навчальні центри (філії наукових, навчальних центрів), центри інновацій та трансферу технологій.

В Івано-Франківській області наявні такі елементи інноваційної інфраструктури:

► товариство з обмеженою відповідальністю «Нафто­га­зо­вий науково-технологічний парк» (НГНТП) на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ТОВ «Нафтогазовий науково-технологічний парк» - єдиний в нафтовій галузі і в системі Міністерства освіти і науки України, основною функцією якого є організація розробки та прискореного впровадження нових наукомістких, конкурентоспроможних, енергозберігаючих та економічно безпечних технологій і технічних засобів пошуку, видобутку, транспорту, зберігання і переробки нафти та газу, а також залучення до роботи студентів з метою покращення якісного рівня їх навчання, набуття ними практичного та наукового досвіду.

►науковий парк «Прикарпатський університет» на базі При­карпатсь­кого національного університету імені Василя Стефаника

Основні напрямки роботи наукового парку:

•     пошук грантового фінансування для виконання спільних проектів між науковцями та учасниками наукового парку;

•    комерціалізація розробок, побудова стратегії для виведення розробок на ринок та пошук необхідного для цього фінансування;

•        трансфер технологій;

•        виставкова діяльність;

•        бухгалтерський, фінансовий та юридичний супроводи учасників парку.

► центр розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор» на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Центр розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор» створений у вересні 2013 року на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Основними завданнями бізнес-інкубатора є надання комунікаційних, тренінгових, комп’ютерних та суміжних послуг, допомоги у фінансових питаннях (консультації щодо фінансової підтримки через фінансово-кредитні установи, сприяння у пошуку інших джерел фінансування), послуг зв’язку та надання інформації, послуг секретаря, послуг з безпеки та охорони.

 ►  відділ з питань інтелектуальної власності на базі При­карпатсь­кого національного університету імені Василя Стефаника

 Основними завданнями відділу є:

- дослідження  потреби ринку в об’єктах права інтелектуальної власності, майнові права на які належать університету;

- здійснення спільно з відповідними підрозділами університету аналізу наукових, науково-дослідних та методичних робіт, що плануються до виконання, прогнозування їх результатів з метою виявлення патентоздатних об’єктів права інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони в Україні та в іноземних державах;

-  виконання разом з відповідними підрозділами університету патентних, патентно-кон’юнктурних та маркетингових досліджень;

- участь у пошуку потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням об’єктів права інтелектуальної власності до рівня товару, здатного забезпечити потреби потенційних ліцензіатів;

- забезпечення комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які належать університету, в Україні та/або в іноземних державах.

► відділ захисту інтелектуальної власності на базі Івано-Франківського національного медич­но­го університету

Основним завданням відділу є організація та супровід наукових досліджень, визначення їх патентоспроможності, розробка і подання заявок на винаходи та їх супровід.

► лабораторія захисту та комерціалізації інтелектуальної власності на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Відділ охорони інтелектуальної власності та інформаційних технологій відповідає за комерціалізацію науково-технічних розробок. З метою  підвищення окупності наукових робіт  проектів та для вирішення низки  завдань у сфері інтелектуальної власності застосовуються наступні методи в організації роботи: надання консультативно-правової допомоги авторам у реалізації їх особистих і майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, визначення патентоспроможних об’єктів промислової власності і забезпечення їх правової охорони, допомога в проведенні патентних досліджень при виконанні науково-дослідної тематики, аналіз комерційного потенціалу результатів наукової діяльності з метою визначення найбільш перспективних об’єктів і напрямків, підготовці пропозицій щодо доцільності патентування винаходів в Україні та за кордоном, визначення можливостей і форм трансферу науково-дослідних розробок, що плануються до виконання, широке рекламування розробок і виробів через засоби масової інформації та інтернет-ресурси, участь у симпозіумах, конференціях, нарадах, виставках, обміні технічною інформацією з наукових напрямків роботи університету, кон’юнктурно-економічні і маркетингові дослідження з метою виявлення потенційних партнерів з комерціалізації розробок і налагодження контактів з ними, пошук потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням промислових об’єктів інтелектуальної власності до трансферу, участь у міжнародному співробітництві у сфері інтелектуальної власності в рамках інтернаціональних програм і проектів, забезпечення належного захисту об’єктів промислової власності від неправомірного їх використання.

 ► центр інноваційної діяльності та трансферу технологій на базі Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

Основними завданнями центру є сприяння комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, права на які належать університету, використання наукового потенціалу університету для вирішення актуальних проблем розвитку економіки та гуманітарної сфери регіону, здійснення трансферу технологій в рамках науково-технічної та виробничої кооперації, а також через мережу трансферу технологій, представлення університету на регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставках, форумах, ярмарках; здійснення поглибленої наукової та науково-технічної підготовки фахівців.

Працівники центру пройшли перепідготовку та отримали свідоцтво технологічного менеджера Національної мережі трансферу технологій. У 2015 році укладено договір з Центром трансферу технологій Академії технологічних наук України про приєднання університету до Національної мережі трансферу технологій.    

 ► центр трансферу технологій на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Основними завданнями центру є проведення кон’юктурно-економічних та маркетингових досліджень з метою виявлення потенційних партнерів з комерціалізації розробок, пошук потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням промислових об’єктів інтелектуальної власності до трансферу, участь у міжнародному співробітництві у сфері інтелектуальної власності в рамках програм і проектів.

Центр трансферу технологій (ЦТТ) використовує адаптовану до умов нашого ринку і чинного законодавства України Методику оцінки венчурного потенціалу Університета Уорвіка, що дозволяє підраховувати венчурні потенціали технологій і відбирати кращі з них для комерціалізації. Одним із дійових чинників покращання роботи з комерціалізації є обговорення проблемних питань на ділових зустрічах науковців, виробничників та структур влади.

 ► Національний контактний пункт (НКТ) програми Євросоюзу HORIZON-2020 «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промис­ло­ві виробництва» на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 Головна функція - реалізація завдань Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» згідно із тематичними напрямами:

- інформаційна діяльність  - інформування про рамкову програму,  про нові конкурси рамкової програми, про заходи (семінари, конференції тощо), які мають відношення до рамкових програм;

- консультативна діяльність - консультації для потенційних заявників, розробка путівників, рекомендацій;

- створення баз даних - створення бази даних українських дослідницьких колективів;

- навчально-інформаційна діяльність - організація та проведення семінарів, тренінгів за тематикою Національного контактного пункту;

- практична допомога - пошук партнерів в Україні на запит іноземних організацій, допомога українським заявникам представити свої пропозиції під час міжнародних заходів.

Систематично проводиться робота щодо наповнення сайту  НКП «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва» (http://ncp.pu.if.ua). Дизайн сайту  максимально наближений до «дружнього» формату для потенційних користувачів.

Працівники НКП щорічно організовують та беруть активну участь в заходах, пов’я­за­них із зазначеною програмою.

►    національний контактний пункт 7 Рамкової програми Євросоюзу за напрямом «Енергетика» на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

З метою інтеграції університету до Європейського освітньо-наукового  простору та на виконан­ня наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 518 від 03.06.2011 р. створено Національний контактний пункт 7РП ЄС за напрямком «Енергетика».

НКП надається інформаційна та консультаційна підтримка українським науковим організаціям та науковим колективам з питань участі в проектах «Горизонт 2020», організовується методичний супровід спільної дослідницької діяльності, напрацьовуються пропозиції щодо вдосконалення структури взаємодії з ЄС. 

► Івано-Франківська обласна організація Товариства винахідників і раціоналізаторів України

(м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 62-А, тел. 4-23-67)

 Основними завданнями організації є розвиток творчої активності, сприяння набуттю і захисту прав суб'єктів інтелектуальної власності, організація змагальності (проведення конкурсів та оглядів), пропаганда знань та досвіду в сфері інтелектуальної власності, виставкова і видавнича діяльність, виховання винахідницького резерву, організація зустрічей з творчими особистостями, співпраця з усіма учасниками інноваційного процесу.

Організація надає допомогу підприємствам та індивідуальним авторам щодо оформлення заявочних матеріалів на об’єкти інтелектуальної власності  (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, авторське право, знаки для товарів і послуг).

Систематично спільно з обласною науковою універсальною бібліотекою імені Івана Франка проводяться  зустрічі із творчими особистостями Прикарпаття в рамках засідань Інтелектуального клубу творчих особистостей «Галицькі кмітливці», а також виставки дитячої творчості та учнів професійно-технічних навчальних закладів до Дня Івано-Франківська з нагородженням переможців і кращих експонатів.

29.07.2013 09:18